Borging

Kinderopvang organisaties hebben de afgelopen jaren in de aandacht gestaan. Wetgeving is aangescherpt met als doel om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang te verbeteren.

Met het in gaan van de wet IKK zijn de eerste veranderingen binnen de kinderopvang een feit. Vele kinderopvangorganisaties hebben reeds een begin gemaakt met het toewerken naar het voldoen aan deze nieuwe kwaliteitseisen. Welke invloed hebben op de organisatie, de pedagogische visie en het personeelsbeleid van het kinderdagverblijf.

Borging van gedragsverandering

De aanpak die vaak wordt toegepast is dat een aantal pedagogisch medewerkers van een kinderopvang organisatie op verzoek wordt opgeleid. Deze pedagogisch medewerkers worden opgeleid met als doel:

  1. Effectueren van persoonlijke groei
  2. De geleerde kennis en vaardigheden intern overdragen aan de collega’s.

In de praktijk leidt dit vervolgens tot een sub-optimalisatie omdat:

  • Deze medewerkers onvoldoende middelen, ruimte en tijd krijgen om de kennisoverdracht te realiseren;
  • Handelingsvisies onderling verschillen met onduidelijkheid binnen het team, naar de kinderen en de ouders tot gevolg;
  • Bij gebrek aan borging de kennis weer verdwijnt.

Uit onderzoek en ervaring weten we dat door opleiding verkregen kennis en de daaruit voortvloeiende gedragsverandering binnen 3 maanden na beëindigen van de opleiding geborgd moet worden. Vind die borging niet plaats, dan vervliegt het grootste deel van de leerresultaten en vind er nauwelijks een blijvende gedragsverandering plaats. De daarmee geïnitieerde kwaliteitsverhoging in pedagogisch handelen wordt niet bereikt.

Om dit te voorkomen bieden wij kinderopvangorganisaties een licentietraject aan. Niet alleen is dit een enorme winst voor de baby’s die op dat moment worden opgevangen in het kinderdagverblijf, maar tevens laten zij aan potentiële klanten zien, dat zij zich gespecialiseerd hebben in een kwalitatief goede opvang van baby’s.

Dit doen we bottom-up: de motiverende werkwijze tijdens de lesdagen brengt pm-ers in beweging. Telkens weer komen zij met voorstellen voor aanpassing van werkwijze en procedures die de kwaliteit van opvang voor de baby verhogen en het pedagogisch partnerschap met ouders stimuleren. Het unieke van deze wijze van implementatie is de draagkracht die deze professionalisering mogelijk maakt.

3 Stappen plan

Stap 1: Scholing van pedagogische medewerkers
Ten eerste worden de pedagogisch medewerkers opgeleid. deBabyspecialist® is een geregistreerde merknaam van Lindekracht. Lindekracht heeft de onderstaande persoonsgerichte opleidingen ontwikkeld specifiek voor kinderopvang organisaties:

Gedurende de opleiding ondersteunen we tevens de organisatie in het implementeren van kennis, vaardigheden en de gewenste attitude-verandering.

Stap 2: Informeren van het MT
Vervolgens wordt het management team van de locatie geïnformeerd over de leerdoelen die zijn behaald en welke impact dit heeft bij het informeren en aansturen van het team.

Stap 3: Ondersteuning tijdens de implementatie van de handelingsvisie